Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A SZOLGÁLTATÓ
  1. A www.soterline.hu online áruházat a Soter-Line Oktatási Központ Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Soter-Line Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató rövidített neve: Soter-Line Oktatási Központ Kft.

 1. A Szolgáltató székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
 2. A Szolgáltató postai címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
 3. A Szolgáltató adószáma: 12174843-2-42
 4. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-561907
 5. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: ……………………………………………..
 6. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000201/2014
 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
  1. A megrendelések leadása a soterline.hu internetes áruházban elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.soterline.hu webcímen. Ezen túlmenően személyesen lehet a tanfolyamokra, képzésekre jelentkezni a Szolgáltató székhelyén, illetőleg e-mailen is elfogad a Szolgáltató jelentkezést, melyet követően személyesen kell szerződést kötnie. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott jelentkezéseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató a jelentkezés módjával azonos módon küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A szolgáltatás(ok) kosárba tételét követően a fizetési mód választandó. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, az egyéb feltételeket, szolgáltatás megnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A soterline.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.
  2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt szolgáltatást a megrendelésben rögzített határidőn belül teljesítse. Figyelemmel a szolgáltatások jellegére a szolgáltatások tényleges igénybevételére abban az esetben van lehetőség, ha az adott képzésre a megfelelő létszám összegyűlt. Amennyiben a szolgáltatás várható indulási időpontjában a megfelelő létszám nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás időpontját ekkor módosítsa, egy újabb jövőbeni határnapot jelöljön meg. A módosult határidőről a Szolgáltató elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt. A Vevőnek ekkor joga nyílik a 14 napon belüli elállásra. Amennyiben a Vevő 14 napon belül nem válaszol, úgy az új határnap elfogadottnak tekintendő.

Figyelemmel a szolgáltatás jellegére az interneten keresztül történő jelentkezésen felül a Vevőnek – a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség okán – kötelezettsége lehet a Szolgáltató székhelyén történő személyes megjelenésre, írásbeli szerződés aláírására, személyi dokumentumok bemutatására ellenőrzés és fénymásolat készítése céljából, valamint korábbi végzettségei, képesítési elvégzését igazoló eredeti dokumentumok bemutatására ellenőrzés és fénymásolás céljából.

A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve az információk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
 2. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a szolgáltatás teljesítésének kezdete közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. A szolgáltatás teljesítésének megkezdése időpontja a tanfolyam/képzés első tanórája.
  2. Elállás esetén nyilatkozatát tértivevényes levél útján küldje vissza a Szolgáltató címére és levél beérkezése napjától számított 14 napon belül visszatérítjük a lemondott szolgáltatás(ok) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a nyilatkozat megküldésének költsége terheli.
  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  4. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
  5. Szolgáltató követelheti az áru (szolgáltatás) nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 3. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 4. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 5. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 1. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek, szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék vagy szolgáltatás jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.soterline.hu oldalon olvashatóak.
 3. A hatályos jogszabályok az egyes képzéseken történő részvételt feltételekhez köthetik (pl. életkor, végzettség). Amennyiben a Vevő a vásárlás, illetve regisztráció során az adatait megadja, úgy – az adott képzés leírásának ismeretében – egyben nyilatkozik arról, hogy a feltételeknek megfelel. Amennyiben utóbb az derül ki, hogy a Vevő az előírt feltételeknek nem felel meg, és emiatt joghátrányban részesül, ennek káros következményeit kizárólag a Vevő viseli, Szolgáltató e tekintetben felelősségét kizárja.

 A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
  3. A felhasználó feliratkozhat a soterline.hu oldalon a hírlevelére. A feliratkozással a felhasználó elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési céllal átadja a Soter cégcsoport tagjainak.
  4. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
  5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
  6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@soterline.hu címen, illetve a 06-1-887-2323-as telefonszámon (hétfőtől csütörtökig 08:00-17:00 között, péntekenként 08:00-14.00 között).
  7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a Szolgáltató székhelyén, illetőleg elektronikus levélben az info@soterline.hu címen.
  8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
  9. Lehetősége van az Európai Unió Bizottsága által vezetett és fejlesztett online vitarendezési fórumát is igénybe venni a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.

Hatályos: 2016. január 4. napjától visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.